Peps Interim Logo
[:swvar:icon:4:]

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de huidige wetgeving.

De Onderneming voor uitzendarbeid, werving en selectie van personeel, beoordeling en/of voordracht van kandidaten wordt hierna aangeduid als "de Onderneming".

 

1 TOEPASSINGSGEBIED


Deze algemene voorwaarden mogen geen schrappingen bevatten en gelden met uitsluiting van alle andere. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die, zelfs mondeling, worden aangegaan in het kader van zakelijke relaties na een eerste bestelling. Elk contract tussen de partijen wordt contractueel geacht door deze voorwaarden te worden beheerst. De toepassing van deze algemene voorwaarden kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijke overeenkomst van onze kant. Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, zijn de algemene aan- en verkoopvoorwaarden die vermeld staan in schriftelijke documenten van onze klanten niet tegenstelbaar aan ons. Het contract wordt altijd geacht te zijn aangegaan op onze eigen voorwaarden en de aanvaarding van een bestelling impliceert niet dat wij de inkoopvoorwaarden van onze medecontractant aanvaarden. De tegenpartij verklaart daarom uitdrukkelijk dat zij onherroepelijk afstand doet van het voordeel van haar eigen voorwaarden in het kader van de tussen de partijen aangegane betrekkingen, met inbegrip van toekomstige betrekkingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De verbintenissen die door de agenten en vertegenwoordigers van ons bedrijf worden aangegaan, zijn pas bindend voor deze laatste nadat ze schriftelijk door hem zijn bekrachtigd of zonder voorbehoud door het bedrijf zijn uitgevoerd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn dergelijke verbintenissen altijd onderworpen aan een opschortende voorwaarde. Elke overeenkomst die door de partijen wordt uitgevoerd bij gebrek aan een schriftelijk document is contractueel en uitdrukkelijk onderworpen aan deze voorwaarden, die dan op zijn minst een raamovereenkomst bij verstek vormen.

 

2 INDIVISIBILITEIT

Alle contracten worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de bijzondere voorwaarden die zijn overeengekomen op het moment van de bestelling en de algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, die samen met het contract dat eerder is opgesteld tussen de klant en het Bedrijf een ondeelbaar geheel vormen.

 

3 WIJZIGING VAN HET CONTRACT

Elke wijziging met betrekking tot een van de bijzondere voorwaarden die aanvankelijk in het contract waren opgenomen, moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke wijziging.

 

4 CONVENTIONELE GESCHILLENBEDRAGTIJD VAN DE FACTUUR

Elke door de Vennootschap opgestelde factuur wordt definitief aanvaard door de klant als ze niet het voorwerp is geweest van een uitdrukkelijk gemotiveerde betwisting per aangetekende brief binnen een week na ontvangst, waarbij deze laatste contractueel geacht wordt te hebben plaatsgevonden op de derde werkdag na de datum van uitreiking. Aangezien echter de laatste handtekening op het contract wordt gezet door de Vennootschap, waardoor het contract rechtsgeldig wordt, wordt elk contract contract contractueel en onherroepelijk geacht te zijn gesloten op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

 

5 BETALING VAN FACTUREN, VERTRAAGDE RENTE & SANCTIEBEPALING

Tenzij schriftelijk anders bepaald in de bijzondere voorwaarden van het contract of vermeld op de factuur, is de factuur contant betaalbaar. Elke factuur die onbetaald blijft gedurende meer dan 8 kalenderdagen na de vervaldatum, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onderworpen worden aan een conventionele verwijlintrest van 12% per jaar en, bij wijze van forfaitair strafbeding, verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 50 exclusief BTW. De voornoemde contractuele rente is eveneens van toepassing op de verschuldigde boete. In het geval dat de klant beschouwd moet worden als een consument in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal het voornoemde boetebeding ook van toepassing zijn op de Onderneming in het geval dat zij haar eigen contractuele verplichtingen niet nakomt (wederkerigheidsclausule). De betaling moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de gegevens op de factuur, zonder kosten voor welke reden dan ook, zelfs in het geval van opeenvolgende contracten. Elke gedeeltelijke betaling zal eerst op de kosten worden aangerekend, vervolgens op de vervallen interesten en tenslotte op het kapitaal, in overeenstemming met artikel 1254 van het Franse Burgerlijk Wetboek, niettegenstaande de inhoud van elke rekeningafrekening en elke tussentijdse toewijzing die eerder werd meegedeeld.

 

6 VERLIESVOORWAARDEN

In geval van niet-betaling van een opeisbare factuur is de Vennootschap gemachtigd om zich zonder ingebrekestelling en van rechtswege te beroepen op het verlies van de termijn voorzien voor andere facturen die zijn verzonden maar nog niet opeisbaar zijn. Bijgevolg worden alle nog openstaande facturen (hoofdsom en bijhorigheden) onmiddellijk opeisbaar.

 

7 OVERDRAAGBAARHEID VAN SOMMEN

Alle sommen die een partij bij de overeenkomst verschuldigd is uit hoofde van de toepassing ervan, worden door de partijen contractueel draagbaar verklaard op de maatschappelijke zetel of woonplaats van de schuldeiser en zijn niet overdraagbaar, wat een uitzondering vormt op het gemeen recht.

 

8 TOEPASSELIJK RECHT & TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats waar het Bedrijf zijn maatschappelijke zetel heeft, de rechtbanken van de plaats waar de overeenkomst is gesloten, de rechtbanken van de plaats van gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst en de rechtbanken van de plaats waar de facturen worden betaald, gelet op de overdraagbaarheidsclausule. In alle omstandigheden wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten naar Belgisch recht, niettegenstaande enig buitenlands element.

 

9 PRIVACYBESCHERMING

Beide partijen zullen individueel voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming in het kader van de overeengekomen diensten. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is elk van de partijen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van kandidaten, sollicitanten, uitzendkrachten, vaste werknemers, contactpersonen en andere betrokken personen in het kader van lopende of toekomstige contracten. De partijen komen overeen dat persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Elk van de partijen is verantwoordelijk voor het feit dat persoonsgegevens alleen worden doorgegeven als dit wettelijk kan en als de noodzakelijke toestemming van de betrokken persoon is verkregen. De klant treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en verbindt zich ertoe te voldoen aan alle verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder garandeert de klant om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de eisen van de wetgeving en dat de bescherming van de rechten van de betrokkene wordt gewaarborgd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de personen die zijn aangewezen om de persoonsgegevens te verwerken, zich ertoe verbinden om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, of gebonden zijn door een passende wettelijke geheimhoudingsplicht. De klant zal onmiddellijk alle persoonlijke gegevens van een door ons voorgestelde kandidaat verwijderen als hij besluit die kandidaat niet te behouden. Bovendien zal de klant, zodra de diensten zijn geleverd, alle persoonlijke gegevens wissen of retourneren en zich ontdoen van alle bestaande kopieën daarvan, tenzij het bewaren van persoonlijke gegevens verplicht is volgens de wetgeving van de Europese Unie of een lidstaat.

 

Specifieke voorwaarden met betrekking tot uitzendovereenkomsten :

Specifieke voorwaarden met betrekking tot de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van uitzendkrachten :

 

10 OVEREENKOMSTEN & MEDEDELING VAN WETTELIJKE INFORMATIE

In de gevallen voorzien door de wetgeving die de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan gebruikers regelt, is het de verantwoordelijkheid van de klant om, in voorkomend geval, het akkoord van de vakbondsafvaardiging te bekomen en de inspecteur van de sociale wetgeving in te lichten of, bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, aan het Sociaal Fonds (CCT108) voor uitzendkrachten zijn naam, adres, paritair comiténummer en de naam en het adres van zijn uitzendbureau mee te delen. Enkel op schriftelijk verzoek van de klant zal de Vennootschap deze stappen ondernemen in naam van de klant en op basis van de meegedeelde informatie, met dien verstande dat de Vennootschap geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die ze doorgeeft, aangezien ze in dit geval enkel als tussenpersoon optreedt. Het is niet de verantwoordelijkheid van het Bedrijf om de doorgegeven gegevens vooraf te controleren.

 

11 ONDERTEKENING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

De klant verplicht zich om de betreffende uitzendovereenkomst te laten ondertekenen en het Bedrijf voor aanvang van de opdracht een kopie van de rechtsgeldig ondertekende overeenkomst te sturen.

 

12 VERPLICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN VOLLEDIGE INFORMATIE

De klant verbindt zich ertoe om bij aanvang van het contract en tijdens de volledige duur ervan, onverwijld en schriftelijk alle nodige informatie en eventuele wijzigingen aan het Bedrijf mee te delen. Deze informatieplicht omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende punten

  1. de reden waarom een beroep wordt gedaan op uitzendwerk :
  2. de laattijdigheid of afwezigheid van de uitzendkracht :
  3. de beloningsvoorwaarden van het vaste personeel, met inbegrip van bonussen en diverse voordelen die in de onderneming van de klant van toepassing zijn, en de voorwaarden voor toekenning ervan :
  4. eventuele arbeidsongevallen :
  5. het mogelijk bestaan van een staking, lock-out of oorzaak van tijdelijke werkloosheid. In geen geval mag de klant tijdelijk personeel aan het werk houden in geval van een staking of lock-out:
  6. de werkzaamheden, de werkplek, de vereiste beroepskwalificaties en het resultaat van de risicobeoordeling, het medisch toezicht en de middelen voor persoonlijke bescherming:
  7. g. de informatie die nodig is voor de werking van DIMONA, voordat de uitzendkracht aan het werk gaat:
  8. h. de niet-verlenging van een opdracht.

 

De klant is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet, niet tijdig, onvoldoende of onjuist verstrekken van deze informatie. Alle rechtzettingen, kosten en/of boetes hieromtrent geven aanleiding tot bijkomende facturatie die uitsluitend ten laste zijn van de klant.

 

13 KWALIFICATIE VAN DE TIJDELIJKE WERKNEMER

Het bedrijf besteedt veel zorg aan de selectie van tijdelijk personeel. Als de klant een niet-conformiteit in de kwalificaties van de uitzendkracht vaststelt, moet hij dit schriftelijk (per e-mail of fax) melden binnen de eerste vier werkuren. De klant moet ook elke vertraging of tekortkoming van de uitzendkracht melden. Het bedrijf kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de afwezigheid op het werk van zijn uitzendkrachten.

 

14 RECHT OP UNILATERALE UITBREIDING VAN HET PERSONEEL

De onderneming behoudt zich het recht voor om zonder vergoeding of voorafgaande kennisgeving haar personeel terug te trekken in geval van laattijdige betaling, niet-naleving van de wetgeving, niet-naleving van deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden of indien de moraal of de onethische behandeling van de werknemers door de klant het onmogelijk maakt om de samenwerking voort te zetten.

 

15 VOORAFGAANDE VERBINDING VAN DE TIJDELIJKE MEDEWERKER

Indien de gebruiker voor het einde van de minimum contractperiode van 85 dagen (voltijds) een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zonder tussenkomst van de onderneming, zal de gebruiker aan de onderneming een vergoeding betalen zoals bepaald op de offerte van de onderneming.

 

16 ONTBINDING OF NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Op grond van de artikelen 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de klant die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst opzegt, als forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding, indien de overeenkomst is afgesloten voor bepaalde tijd, aan de Vennootschap een bedrag betalen dat gelijk is aan de bedragen van de facturen die door de Vennootschap zouden zijn opgemaakt indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd, met een minimum van € 50,00 excl. btw per kalenderdag. Indien het contract werd afgesloten voor onbepaalde duur, zal de klant een bedrag betalen dat gelijk is aan de facturen van de laatste 30 werkdagen. Hetzelfde geldt in geval van nietigheid van deze overeenkomsten voor uitzendarbeid of uitzendarbeid ten gevolge van niet-naleving door de klant van de verplichtingen die hem door de wet of de overeenkomst worden opgelegd, of ten gevolge van onjuiste informatie die de klant bij het sluiten van de overeenkomst heeft verstrekt. Deze bedragen zijn van rechtswege verschuldigd, zonder dat de klant in gebreke moet worden gesteld.

 

17 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

De burgerlijke aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 1384 paragraaf 3 van het Burgerlijk Wetboek is uitsluitend ten laste van de klant en deze is als enige aansprakelijk voor alle schade die kan worden veroorzaakt door het tijdelijk personeel dat onder zijn gezag werkt, ongeacht of de schade wordt veroorzaakt aan derden of rechtstreeks aan de klant als gevolg van de tewerkstelling van dit tijdelijk personeel in de lokalen van de klant. Bijgevolg kan de Vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning van materiaal, geld, effecten of goederen, al dan niet toevertrouwd aan het uitzendpersoneel, of voor enig ander frauduleus ongemak veroorzaakt door het uitzendpersoneel. De Vennootschap is evenmin aansprakelijk voor leningen of voorschotten in natura of toegekend door de klant aan uitzendkrachten. Bovendien zal de terugvordering van kosten die voortvloeien uit het gebruik van een voertuig, telefoon en/of mobiele telefoon voor privédoeleinden, maaltijden die in bedrijfspanden worden gebruikt, toegestane aankopen, enz. zonder tussenkomst van de Onderneming worden uitgevoerd. Wat de selectie betreft, kan de aansprakelijkheid van het bedrijf nooit worden ingeroepen indien de klant zelf de uitzendkracht(en) heeft geselecteerd.

 

18 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BESCHERMING OP HET WERK

De klant is als enige verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming op het werk voor uitzendkrachten, met inbegrip van de verificatie van de professionele en medische bekwaamheden van de uitzendkracht, de informatie over de risico's, de terbeschikkingstelling van werkkledij en beschermingsmiddelen, en zal de uitzendkracht geen werk laten uitvoeren op gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde plaatsen. Wat handarbeiders betreft, zijn werkzaamheden in de lucht en onder de grond en alle gevaarlijke werkzaamheden alleen toegestaan als ze uitdrukkelijk in de overeenkomst worden vermeld en gespecificeerd. Ze kunnen worden gedekt door een bijkomende verzekeringspremie ten laste van de klant.

 

19 ONMOGELIJKHEID VAN TOEGEWEZEN TAKEN

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, mag de klant tijdelijk personeel niet belasten met andere taken dan die waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld.

 

20 MEDISCH ONDERZOEK

De klant verbindt zich ertoe de vestiging van de onderneming onmiddellijk op de hoogte te brengen van uitzendkrachten die nog niet medisch gekeurd zijn.

 

21 ARBEIDSONGEVAL

In geval van een arbeidsongeval waarbij een uitzendkracht betrokken is, dient de klant, na het nemen van noodmaatregelen, de Onderneming of haar agentschap onmiddellijk per e-mail of fax op de hoogte te stellen en alle informatie te verstrekken die nodig is om het ongeval bij zijn verzekeringsmaatschappij te declareren. Elke vertraging of verzuim om het Bedrijf op de hoogte te stellen van het ongeval en de omstandigheden daarvan zal direct leiden tot aansprakelijkheid van de klant.

 

22 IDENTITEIT VAN RECHTEN

De klant is wettelijk verplicht om uitzendkrachten dezelfde rechten en voordelen in natura toe te kennen als aan zijn eigen personeel (kantine, drank, vervoer, maaltijdcheques, etc.).

 

23 WERKONDERBREKING

Werkonderbrekingen voor rust, maaltijden, enz., evenals vrije uren die de klant normaal aan zijn personeel betaalt, worden beschouwd als werkuren en aan de klant gefactureerd.

 

24 BIJZONDERE ARBEIDSREGELINGEN

Als wettelijke bepalingen de werkgever verplichten tot het betalen van een al dan niet forfaitaire bijdrage in verband met een bijzondere arbeidsregeling, zal het Bedrijf deze bijdrage aanvullend factureren aan de klant.

 

25 AANSPRAKELIJKHEID VAN WERKBLADEN

De handtekening van de klant of een van zijn gemachtigden of vertegenwoordigers op het werkbriefje van de uitzendkracht, of zelfs het eenvoudige stempel van de onderneming, bevestigt de juistheid van de gegevens die erop vermeld staan. De hoedanigheid of de bevoegdheid van de ondertekenaars, die contractueel verondersteld worden de klant te verbinden op basis van de theorie van de kennelijke volmacht, kan niet worden betwist tegenover de onderneming, behalve in geval van opzettelijke fout van de onderneming. In geval van geautomatiseerde verwerking van gegevens met betrekking tot diensten, wordt de klant altijd geacht akkoord te gaan met de gegevens zoals hij ze zelf elektronisch of automatisch aan de Vennootschap doorgeeft. Elke vergissing moet schriftelijk (fax of e-mail) worden meegedeeld binnen 48 uur na de datum van het foutieve formulier, op straffe van verval. De mededeling van dit dossier aan het Bedrijf impliceert een voorafgaande grondige controle door de klant, die dus verondersteld wordt correct te zijn en een buitengerechtelijke bekentenis te hebben afgelegd, aangezien de informatie uitsluitend van hem afkomstig is. Alleen in geval van overmacht of een onoverkomelijke fout kan een correctie worden uitgevoerd na de bovengenoemde periode van 48 uur.

 

26 FACTURATIEBASIS

Facturering is gebaseerd op :

  • op basis van het oorspronkelijk overeengekomen factureringstarief, indien nodig herzien op basis van wettelijke verplichtingen.
  • op basis van de prestaties vermeld op de dienstenfiche (schriftelijk of elektronisch of geautomatiseerd verstuurd), die de vestiging van de onderneming moet bereiken binnen 24 uur na het einde van de wekelijkse of maandelijkse prestaties van de uitzendkracht (afhankelijk van de bepalingen van het contract).

 

27 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN EEN WERKNEMER VÓÓR HET EINDE VAN DE OPDRACHTOVEREENKOMST

In het geval dat, tijdens de uitvoering van de detacheringsovereenkomst, de overeenkomst van een ter beschikking gestelde werknemer voor het einde van de looptijd wordt beëindigd, komen de partijen overeen te erkennen dat de Vennootschap, die zich ertoe verbindt om alles in het werk te stellen om onmiddellijk een geschikte vervanger te vinden, slechts gehouden is tot een middelenverbintenis en dat de klant haar bijgevolg niet kan verwijten dat hij niet in staat is om voor een vervanger te zorgen.

 

Specifieke voorwaarden met betrekking tot de uitzendovereenkomst :

 

DEADLINE VOOR DE ONDERTEKENING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

De uitzendkracht verbindt zich ertoe de uitzendovereenkomst te ondertekenen vóór de aanvang van de uitzendopdracht.

 

28 PRESTATIEVERKLARING

De uitzendkracht verbindt zich ertoe om binnen de 24 uur na het einde van de opdracht de door de klant aanvaarde en ondertekende prestatiestaat over te maken aan de onderneming of haar uitzendbureau. Alleen het door de opdrachtgever aanvaarde en ondertekende urenoverzicht geldt als authentiek voor de berekening van de aan de uitzendkracht verschuldigde vergoeding.

 

29 BETALINGSTERMIJN

Op voorwaarde dat de uitzendkracht de urenstaat binnen de vooropgestelde termijn volledig ingevuld en ondertekend heeft opgestuurd, zal de uitzendkracht uiterlijk binnen de 8 werkdagen zijn loon ontvangen.

 

30 OVERMACHT

Als de arbeidsovereenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht, staking of lock-out bij de klant, is de onderneming in geen geval loon of schadevergoeding verschuldigd aan de uitzendkracht.

 

31 DEELTIJD

Als de uitzendkracht een deeltijdse uitzendovereenkomst aangaat, worden de prestaties betaald conform de wetgeving inzake uitbetaling van overuren en meeruren.

Octrooiplein 1
9000 Gent
info@pepsinterim.be
+32 9 261 51 72